İkizler Burcu

Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 21 Haziran tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid, tabiatı havaidir. Tabiat itibarîyle dostu ateştir. Dost burcu Aslan, düşman burcu Balık burcudur. Yıldız itibariyle dostu Güneş; Müşteri ve Zühal ile de düşmandır.

İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde (keşke böyle bir karara varmasaydım, bunun aksi en doğru idi) diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz. Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayıverirler. Bunun için aşkta vefasızdırlar. Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatlanna güvenemezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç girerler. Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez. Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileleri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki, karar vermek hususunda tereddüde düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak, arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür. İkizler burcunda doğanlar, Koç ve Arslan burcunda doğanlarla evlenirlerse muvazeneli bir yuva kurabilirler.

Utarid yıldızına mensup olanların ahlak ve seciyeleri
Bir beyzî içinde resmedilebilecek derecede armudî bir yüz, yumuşak ve düz etler buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler, çevik ve maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, manalı, nafiz, keskin koyu kestane rengi, canlı ve müteharrik gözler, uzunca, zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatlan ince ve uçları yukarı ağız, ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, mülayemet, nezaket, sabırsızlık, etrafındaki lerle hüsnü münasebet ve muaşeret, sevimli ve latifeci, müteşebbis, büyük zihin açıklığı ve işleyen, nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve istiğna, utaridlilerin boylan uzunca, gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın olduklan zaman iyi, kötüye yakın olduklan zaman da kötü olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset, nutuk ve belagat, nakış ve kitabet, taharet, rifk, dikkat, zeka, hüner, hile ve hıyanet mümeyyiz evsaflarındandır. -Ekseri muharrirler Utarid yıldızının tesiri altında bulunan kimselerdir. Utaridler suhuletle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Beliğul kelam, fasıhül lisandırlar. Cahil olanları gevezedirler. İyi yalancı, hilekar, dessas, muğfıldir. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar. Her türlü iyiliğe kabiliyetli olduğu kadar her türlü fenalığa da müsteid ve kabiliyetli olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.

İstiklali severler, her türlü ulum ve fünunu tahsile muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. İhtiraa, esrarı keşfe, riyaziyeye müsaittirler. El işlerine ehildirler, istediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan azami namütenahiye kadar yetiştirebilirler. Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli, zeki, çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. Bu yıldız mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.

Utarit yıldızı dünyadan 18 defa küçüktür. Güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir. Güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareket-i devrariyesi 24 saat beş dakikadır. Madeni civadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.